bip    bip    bip
logo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy

bip

Godziny Pracy!

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 15:30

Lokalizacja!

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. K. Libelta 4
62-130 Gołańcz

tel. (067) 261-17-07
tel. 512-518-062
fax: (067) 261-17-07

NIP: 766-19-92-108
REGON: 302609316

Facebook!

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

 

Inspektor Danych Osobowych
 Małgorzata Kollas
malgorzatasapalska@cbi24.pl

Zastępca Inspektora danych osobowych
Marek Puś

 

Klauzula informacyjna - RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:


 
Administrator danych:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Karola Libelta 4, 62-130  GOŁAŃCZ, tel. (067) 261-17-07


 
Przedstawiciel administratora danych:
Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Elżbieta Stachowiak. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Karola Libelta 4, 62-130 GOŁAŃCZ, tel. (067) 261-17-07


 
Inspektor ochrony danych:
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Marek Puś nr tel. - 884 644 007 marek.pus@cbi24.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
   
  w celu zawarcia umowy wykonywania usług podczas realizacji zamówień publicznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów np. przetwarzanie wizerunku w postaci fotografii wykonywanych podczas wydarzeń mających na celu promocję regionu lub podmiotu publicznego, przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

Okres przechowywania danych osobowych:

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawo dostępu do danych osobowych:
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, z ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 

 
Odbiorcy danych:
 
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 

 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.